ÚVODEM

Níže naleznete informace o Vašich právech a povinnostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že při zpracování osobních údajů dodržujeme všechny relevantní právní předpisy, především obecné nařízení EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), plníme tímto svou informační povinnost předložit Vám přehledné a srozumitelné informace o tom:

 1. kdo je správce a na koho se můžete obrátit, pokud máte dotaz týkající se zpracování osobních údajů;
 2. jaké osobní údaje shromažďujeme;
 3. z jakých zdrojů osobní údaje získáváme;
 4. zda jste povinni nám osobní údaje poskytnout;
 5. pro jaké účely zpracováváme osobní údaje bez Vašeho souhlasu;
 6. pro jaké účely zpracováváme osobní údaje pouze s Vaším souhlasem;
 7. jakým způsobem osobní údaje zpracováváme a jak je chráníme;
 8. komu osobní údaje předáváme;
 9. jakou dobu osobní údaje uchováváme; a
 10. jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
 11. na koho se můžete obrátit pokud máte dotaz týkající se zpracování osobních údajů

Osobním údajem je každá informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů).

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, jedná se například o osobu, která požádá správce o poskytnutí služby nebo která je nebo bude ve smluvním či jiném právním vztahu ke správci (dále jen „Vy“). Subjektem údajů nejsou právnické osoby.

Zpracováním jsou jakékoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správcem je ten, kdo určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

Zpracovatelem je ten, koho si Správce najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace (například zprostředkovatel nebo společnost zpracovávající účetnictví)

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám umožní poskytovat řádně naše služby, dodržovat právní povinnosti a chránit naše oprávněné zájmy. Údaje shromažďujeme především o našich klientech, včetně potenciálních klientů, kteří se o naše služby a produkty zajímají nebo které jsme s naší nabídkou oslovili. Dále zpracováváme dle konkrétní situace údaje o dalších osobách například o zástavcích, ručitelích, zástupcích klienta na základě plné moci nebo zákona, spoludlužnících, manželovi klienta atp.

V případě, že projevíte zájem o produkty a služby, uchováváme Vámi poskytnuté osobní údaje, které nám umožní Vás kontaktovat, tedy jméno, příjmení, telefon, a e-mailovou adresu. Tyto osobní údaje zpracováváme proto, abychom Vás mohli kontaktovat, identifikovat a pokračovat v postupu při uzavírání smlouvy.

Za účelem poskytování našich služeb a pro uzavření nezbytných smluv k těmto službám (zejména poskytování podnikatelských úvěrů), shromažďujeme a zpracováváme kromě výše uvedených osobních údajů Vaše další identifikační údaje, kterými jsou titul, příp. datum narození, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, místo narozenípohlavíadresu trvalého, případně jiného pobytustátní občanstvíIČO, číslo Vašeho bankovního účtudruhčíslo dobu platnosti průkazu totožnosti a orgán, který průkaz vydal

Abychom Vám mohli v souladu s právními předpisy poskytnout úvěr, zpracováváme dále soubor Vámi poskytnutých informací týkajících se Vaší bonitydůvěryhodnosti a platební morálky a informace získané od zprostředkovatelů, obchodních partnerů, popř. registrů klientských informací.

Pro plnění povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu  zpracováváme Vaše rodné číslo. S Vaším souhlasem zpracováváme Vaše rodné číslo, a to za účelem jednoznačné identifikace v informačních systémech a v případě poskytování úvěru pro účely ověření Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky v registrech klientských informací.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu pro příslušný účel. Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, využíváme výše uvedené osobní údaje i k dalším účelům.

 1. Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME

Osobní údaje získáváme z několika zdrojů, a to vždy v souladu s právními předpisy na základě jednoho nebo více právních titulů.

Základním zdrojem osobních údajů o vás jste pro nás Vy sami. Osobní údaje nám sdělujete zejména prostřednictvím webového formuláře nebo při telefonickém hovoru v souvislosti s jednáním o uzavření smluvního či jiného právního vztahu.

Dalším důležitým zdrojem, s nimiž pracujeme, jsou tzv. veřejné zdroje, kdy se jedná o osobní údaje z veřejně přístupných rejstříků, seznamů evidencí(obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík apod.) a z dalších veřejných zdrojů (včetně vybraných, pro řízení rizik relevantních, informací, které o sobě zveřejníte nebo jsou Vámi zveřejněny na internetu a sociálních sítí).

Jestliže k tomu od Vás máme souhlas, získáváme údaje dále též od zprostředkovatelů a obchodních partnerů

Vaše osobní údaje mohou dále též vznikat přímo nás, a to jak používáním našich služeb a produktů, tak naší interní činností (například rating klienta).

 1. JSTE POVINNI NÁM OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?

Při uzavření a trvání smluvního vztahu jsme povinni zjišťovat a zpracovávat stanovené osobní údaje vyplývající z právních předpisů. K takovému zpracování není třeba vašeho souhlasu a v případě, že nám právními předpisy požadované osobní údaje nesdělíte, nebude možné poskytnout naše produkty a služby. Obdobně se tak může stát v případě, že je poskytnutí údajů nezbytné k uzavření a plnění smlouvy s vámi, plnění našich právních povinností nebo k ochraně našich oprávněných zájmů (viz část Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje bez Vašeho souhlasu).

V některých případech od vás můžeme žádat udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů k určitému účelu. Takový souhlas je vždy dobrovolný a pokud nám ho neposkytnete, nebude nijak omezen přístup k naší službě nebo produktu. Pokud souhlas udělíte, můžete ho kdykoliv odvolat (viz část Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje bez Vašeho souhlasu).

Pro další informace volejte na 702 910 082 nebo pište na info@pepatrh.cz